หัวข้อเรื่องรถยนต์ในสามประเทศที่เราอยู่

  • ยี่ห้อรถที่เห็น
  • รถไฟฟ้าจำนวนเยอะยัง
  • นโยบายสำหรับรถไฟฟ้าในแต่ละประเทศ
  • วิธีการขับรถ และสิ่งที่ต้องปรับตัวการจากที่เคยขับรถในไทย
  • ทางเลือกอื่น ๆ ในการเดินทางสำหรับพื้นที่ที่เราอยู่กัน

Co-host: Big Sittipong, Tan Voravan, Weerawat Weera
Guest: Eakapop Luara

ฟังแบบ Hi-Res ที่ Apple Podcast https://apple.co/3RlL9ii