POPcast ตอนนี้เรายังคุยกันเรื่อง Culture ของแต่ละประเทศ รอบนี้เป็นเรื่องของทางเท้า และการขับรถ การจราจรของต่างประเทศเมื่อเทียบกับประเทศไทย

Co-Host: Weerawat Weera, Tan Voravan, Big Sittipong