Banknote

มีอะไรอยู่บนธนบัตรของประเทศต่าง ๆ : Australian Banknote ธนบัตรของออสเตรเลีย

มีอะไรอยู่บนธนบัตรของประเทศต่าง ๆ : Australian Banknote ธนบัตรของออสเตรเลีย

อะไรอยู่บนธนบัตรของประเทศต่าง ๆ เป็นมินิซีรีย์ที่เราทำมาเพื่อความเข้าใจในวัฒนธรรมอื่น ในขณะที่สังคมมนุษย์กำลังแปลงร่างไปใช้ระบบไร้

...

00:00:00 00:00:00