credit card

บัตรเครดิตไม่ใช่ของคุณ

บัตรเครดิตไม่ใช่ของคุณ

บัตรเครดิตมีชื่อเราบนนั้น แต่ไม่ใช่ของเรา มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับธนาคารนั้น เราเอาไปซื้อของได้ทั่วโลก เหมือนได้

...

00:00:00 00:00:00