เมื่อ Modernity ≠ ความทันสมัย

คุณวีระวัฒน์อธิบายถึงความหมายที่แท้จริงของ Modernity

เล่าเรื่องของ Waitangi Day ซึ่งวันสำคัญของทางนิวซีแลนด์

และเหตุผลที่ประเทศไทยหยุดพัฒนา

Host: Weerawat Weera

Cover