Car

POPcast: รถยนต์ในสามประเทศ (JP, AU, NZ)

POPcast: รถยนต์ในสามประเทศ (JP, AU, NZ)

หัวข้อเรื่องรถยนต์ในสามประเทศที่เราอยู่ ยี่ห้อรถที่เห็นรถไฟฟ้าจำนวนเยอะยังนโยบายสำหรับรถไฟฟ้าในแต่ละประเทศวิธีการขับรถ และสิ่งที่ต้องปรับตัวการจากที

...

00:00:00 00:00:00