Fertility

Living the Future: เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ยุค 2022 กับการตั้งครรภ์หลังอายุ 35

Living the Future: เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ยุค 2022 กับการตั้งครรภ์หลังอายุ 35

Living the Future ตอนนี้เราก้าวขามาในสายที่เราไม่ถนัด คือการแพทย์นะครับ คือคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มจะแต่งงานหรือมีครอบครัวช้าลงด้วยเหตุ

...

00:00:00 00:00:00