Netflix

Have You Watch?: The Playlist เรื่องราวเกี่ยวกับ Spotify และมิวสิคสตรีมมิ่งยุคแรกเริ่ม (Sound Design Edition)

Have You Watch?: The Playlist เรื่องราวเกี่ยวกับ Spotify และมิวสิคสตรีมมิ่งยุคแรกเริ่ม (Sound Design Edition)

ตอนนี้เราคุยกันเกี่ยวกับ mini series ที่ชื่อ The Playlist ของ Netflix เป็นเรื่องราวของการเริ่มต้น Spotify ในช่วงกลางทศวรรษที่ 2000 มี
Living the Future: เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินระหว่างประเทศ

Living the Future: เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินระหว่างประเทศ

Topics: - Shinzo Abe - แนะนำสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ GROOV Studio Podcast ในช่วงเวลานี้ - เพจใหม่ GROOV Studio - Discord - รายการใหม่

...

00:00:00 00:00:00