Spotify

Have You Watch?: The Playlist เรื่องราวเกี่ยวกับ Spotify และมิวสิคสตรีมมิ่งยุคแรกเริ่ม (Sound Design Edition)

Have You Watch?: The Playlist เรื่องราวเกี่ยวกับ Spotify และมิวสิคสตรีมมิ่งยุคแรกเริ่ม (Sound Design Edition)

ตอนนี้เราคุยกันเกี่ยวกับ mini series ที่ชื่อ The Playlist ของ Netflix เป็นเรื่องราวของการเริ่มต้น Spotify ในช่วงกลางทศวรรษที่ 2000 มี

...

00:00:00 00:00:00