wwii

Anne Frank

Anne Frank

ช่วงเวลาเรียนปริญญาตรี อันที่จริงก็สมควรจะใส่ใจสิ่งที่กำลังเรียนอยู่ แต่ผมใช้เวลาจำนวนหนึ่งนอกเหนือจากเกมและดนตรี ในการอ่านเรื่องราวความเจ็บปวดของสงคราม การลี้ภั

...

00:00:00 00:00:00